www.thessalonikinews.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού για τις ανάγκες στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης», με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, του προγράμματος δράσης με τίτλο: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», π.δ. 23.814,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

αρχείο λήψης 2024 06 28t135219.622
Κοινοποίηση

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλιματισμού για τις ανάγκες στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης», με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, του προγράμματος δράσης με τίτλο: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», π.δ. 23.814,20 €  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.   ΔΚΣ 3/24-05-2024 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμόςCPV: 39710000-2 – Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Α/ΑΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1Επαγγελματικός επιδαπέδιος ορθογώνιος βραστήρας αερίου (φυσικού αερίου/υγραερίου) 250 lit, έμμεσης θέρμανσης (με χιτώνιο), με αυτόματο σύστημα πλήρωσης νερού στο χιτώνιο, με δυνατή απόδοση, αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, με προδιαγραφές ασφαλείας, με εργονομική λειτουργία, με ωφέλιμη χωρητικότητα 245 lit, με παροχή ρεύματος 230 V/1N ph/50/60 Hz, ισχύος αερίου 35.0 kW.Τεμάχιο19.205,00 €119.205,00 €
Σύνολο 19.205,00 €
Φ.Π.Α 24%4.609,20 €
Γενικό Σύνολο23.814,20 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ ΔΚΣ 3/24-05-2024 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 11/10/2024.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 18 Ιουλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7532.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Παιδικών Σταθμών, Τμήμα Παιδικών Σταθμών & Εποπτείας, αρμόδια υπάλληλος: κα. Ευρυδίκη Βαρδάκα, τηλ.: 2313 317716, e-mail: e.vardaka@thessaloniki.gr καθώς και από την Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, αρμόδιος υπάλληλος: Εμμανουήλ Μάμμος,τηλ.: 2313 318446, e-mail: e.mammos@thessaloniki.gr όσον αφορά την υπ’ αριθμ ΔΚΣ 3/24-05-2024 Μελέτη.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr, στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί θα «χτυπήσουν» τη χώρα

diktiou

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος με τσιγαριλίκι πριν τον αγώνα στην Τούμπα

diktiou

Θεσσαλονίκη: Φεύγει το εργοτάξιο του μετρό από τον σταθμό των τραίνων – Τι αλλάζει στη Μοναστηρίου

diktiou